yonetim@sgd.org.tr

Tarama Testi 3

0%

Tarama Testi 3

1 / 10

1. Alt işveren ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

2 / 10

2. İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse ne ad verilir?

3 / 10

3. “Özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde, işyerinde en az ………. süre ile sigortalı çalıştırılmadığı, işverenler tarafından bildirilen veya Kurumca tespit edilen işyeri dosyaları, sigortalı çalıştırılmaya son verilen tarih itibarıyla ünitece Kanun kapsamından çıkarılır.” hükmündeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

4 / 10

4. 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince sigortalı çalıştırılan işyerine verilen sicil numarasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

5 / 10

5. İşyeri bildirgesi ve işyeri sicil numarası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

6 / 10

6. Aşağıdaki durumlardan hangisinde işyeri bildirgesi verilmesine gerek yoktur?

7 / 10

7. Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler?

8 / 10

8. X A.Ş. unvanlı işyeri Eskişehir ilinde faaliyet gösterirken 08.06.2020 tarihinde Ankara iline nakledilmesi (taşınması) halinde işyeri bildirgesi en geç hangi tarihe kadar kurumumuza verildiğinde yasal süresi içerisinde verilmiş sayılır?

9 / 10

9. 5510 sayılı kanunun 11.maddesinde; “İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.” denilmektedir. Ticaret sicil memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç kaç gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır?

10 / 10

10. 01.05.2020 tarihinde kurulan şirket, 21.05.2020 tarihinde ilk kez sigortalı çalıştırmaya başlamıştır. İşyeri bildirgesi en geç hangi tarihe kadar kurumumuza verilirse yasal süresi içerisinde verilmiş sayılır?

Skorunuz

0%