yonetim@sgd.org.tr

Tarama Testi 1

BİLGİ: Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü uhdesinde kurulan ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri'nin çalışmaları ile hayat bulan ASEM (Ankara Sürekli Eğitim Merkezi) koordinatörlüğünde hazırlanan online tarama testlerine aşağıda yer verilmiştir.

/10

Tarama Testi 1

1. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmemiştir?

2. Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

3. Aşağıdakilerden hangisi hizmet akdinin unsurlarından biri değildir?

4. Peşin sermaye değeri hesaplanırken aşağıdakilerden hangisine gerek duyulmaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmaz?

6. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı değildir?

7. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı değildir?

8. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı değildir?

9. Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında uygulanan sigorta kolları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10. Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Skorunuz

0%