yonetim@sgd.org.tr

Dernek Tüzüğü

SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ

DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

I. BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, KISA ADI, ELEKTRONİK AĞ ADRESİ VE LOGOSU, MERKEZİ, ŞUBESİ, AMACI VE FAALİYETLERİ

Derneğin Adı, Kısa Adı ve Amblemi

Madde 1- (1) Derneğin adı “Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği” dir.

(2) Derneğin kısa adı “SGD” dir.

(3) Derneğin Elektronik Ağ adresi www.sgd.org.trdir.

(4) Derneğin logosu yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Derneğin Merkezi

Madde 2-Derneğin merkezi Ankara’dadır.

Derneğin Şubesi

Madde 3-Genel kurul kararı ile şube, Yönetim Kurulu Kararı ile temsilcilik açabilir.

Derneğin Amacı

Madde 4- Derneğin amacı;

(1) Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının mesleki ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak, mesleki bilgi birikimini ve bilgi
paylaşımını artırmak, meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlayarak sosyal, ekonomik ve mesleki yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek,

(2) Çağdaş bir bakış açısı ile mesleki kuralların ve etik değerlerin oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, meslek ahlakını ve disiplinini korumak ve geliştirmek,

(3) İş ve sosyal güvenlik hukuku ile çalışma yaşamını ilgilendiren konularda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve yayınlamak, bu konulardaki çalışmalara destek vermek ve meslek mensuplarının rol ve işlevleri açısından çalışma yaşamında etkin bir biçimde yer almalarını sağlamak,

(4) Üyelerinin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak amacıyla idari birimlere gerekli başvuruları yapmak, adli ve idari yargı mercilerinde dava açmak,

(5) Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, eğitimleri ve görevleri ile ilgili diğer hususlarının belirlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin hazırlanması aşamasında idareye görüş bildirmektir.

Madde 5- Derneğin Faaliyetleri

Dernek, 4 üncü maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek için, kanuni izinler dahilinde olmak üzere, aşağıda gösterilen faaliyetlerde bulunur:

(1) Üyelerinin yasalardan doğan haklarını korumak, üyelerin bu haklarını kullanmaları, yasalarla geri alınan hakların iadesi veya yeni hakların kazanılması için yasama, yürütme ve yargı organları nezdinde girişimlerde bulunmak, idari birimlere gerekli başvuruları yapmak, adli ve idari yargı mercilerinde dava açmak, bu çerçevede gerekli çalışmaları yapmak, görüşler açıklamak, ilgili
yerlere görüş ve önerilerde bulunmak ve kamuoyuna açıklamalarda bulunmak, üyeleri ilgilendiren idari ve hukuki sorunları, mesleki menfaatler doğrultusunda çözümlemeye çalışmak,

(2) Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, bilgi iletişimini geliştirmek ve ilgili kamu ve özel sektör kesimleri ile bilgi paylaşımı sağlamak için konferans,
sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek ve sonuçlarını dokümante ederek yayınlamak,

(3) Sosyal güvenlik denetmenleri ve sosyal güvenlik denetmen yardımcılarının mesleki ve kişisel gelişimleri açısından yararlı görülen konularda eğitim amaçlı seminerler düzenlemek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş verimliliğinin ve mesleki etkinliğin artırılması için inceleme ve araştırmalar yapmak, sonuçları hakkında ilgili makam ve merciler nezdinde gerekli girişimlerde
bulunmak, çözüm önerileri sunmak,

(4) Mesleki konularda kitap, dergi, gazete, broşür ve benzeri yayınlar çıkarmak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, ülkemizin çalışma hayatının yönlendirilmesinde, özellikle çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında araştırma ve incelemeler yaparak/yaptırarak sonuçları hakkında kamuoyuna açıklama yapmak, ilgili makam ve mercilere rapor sunmak,

(5) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, çalışma, sosyal güvenlik, ekonomi, muhasebe, hukuk ve diğer bilim dallarında faaliyetlerde
bulunmak üzere, ulusal ve/veya uluslararası kuruluşlar, dernekler veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, ortak projeler hazırlamak ve bu projeleri gerçekleştirmek,

(6) Mesleki konularda yaptıkları çalışmalar ile çalışma, sosyal güvenlik, ekonomi, muhasebe, hukuk ve diğer bilim dalları alanlarında katkı sağlayan, görüş
belirten kişi ve kuruluşlara ödüller vermek, ödül verilecek kişi ve kuruluşları belirlemek amacıyla komisyonlar ya da jüriler oluşturmak,

(7) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirlerin temini ve gelir artırıcı projeler için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, vakıflar kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,

(8) Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak, ağır zarar gören, muhtaç olan, evlenen üyelere, ölen üyenin eş ve çocuklarına yardımda bulunmak amacıyla yardımlaşma sandığı, tüketim, kredi ve yapı kooperatifleri kurmak,

(9) Üyeler ile bunların eş ve çocuklarından misafir veya öğrenci olanlara kalacak yer sağlanmasına yardımcı olmak veya bu amaçla misafirhane ve yurtlar açmak, ekonomik zorluklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen yükseköğrenim öğrencilerine, Yönetim Kurulunca belirlenen kriterler doğrultusunda burs vermek,

(10) Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki yardımlaşma, dayanışma ve birliği sağlamak için gezi ve geceler, yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler tertiplemek, sportif yarışmalar düzenlemek ve bu amaçlarla kütüphane, okuma salonu, konaklama ve dinlenme yerleri ile lokal türü yerler açmak, bunları tefriş etmek ve işletmek veya üyelerinin bu tür mekan ve etkinliklerden yararlanmalarını kolaylaştırmak,

(11) Tüm üyeler adına toplu sigorta sözleşmeleri yapmak,

(12) Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, taşınmaz mallar üzerinde her türlü kanuni
tasarrufta bulunmak, bunları işletmek, her türlü inşaatı yaptırmak,

(13) Sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve sarf malzemelerini temin etmek,

(14) Üyelerinden aidat almak, bağış toplamak,

(15) Yardım Toplama Kanunu ile bu Ana Tüzük Hükümlerine uygun olarak yardım almak, toplamak ve vermek; koşullu ya da koşulsuz vasiyetler ile yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

(16) Gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şubeler açmak,

(17) Meslek mensuplarının derneğe üye yapılmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcamaktır.

 

II. BÖLÜM

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye Olma

Madde 6-(1) Derneğe; Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı unvanını almış olanlar üye olabilirler. Dernek organlarında görev alabilmek için üye olmak zorunludur.

(2) Üyelik için, şube olan illerde şubelere, şube bulunmayan illerde ise Dernek Genel Merkezine yazılı olarak başvuru yapılır. Yazılı başvuruda, mesleki durumun bildirilmesi ve Tüzük hükümlerinin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesi gerekir.

(3) Başvuru dernek genel merkezine yapılmış ise Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu, şubeye yapılmış ise Şube Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan yazılı başvuruları en çok
otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazı ile bildirmek zorundadır. İlgili Yönetim Kurulunun kararı olumsuz ise gerekçe içermek zorundadır.

(4) Şubeler kendisine yapılan üyelik başvurularından, üyeliği kabul edilenleri en geç üç gün içerisinde Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadır.

(5) Üyelik sıfatının başlangıcı, yönetim kurulu karar tarihidir. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir.

(6) Yazılı talepleri üzerine Görev yeri değişen ve Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan üye, gittiği yerdeki merkez ya da şubenin üyesi sayılır. Derneğin şubesi
bulunmayan bir yere sürekli bir görevle gidilmesi halinde, bu yere giden üye merkezin üyesi sayılır. Yer değiştirmeye ilişkin üyelikle ilgili bütün işlemler önceki şube tarafından yürütülür.

(7) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda belirtilen süreli ve sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması
kapsamında kalmamak koşulu ile Sosyal Güvenlik Denetmenliği veya Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı mesleğinden çekilme ya da emekli olma nedeniyle ayrılanlar ile Sosyal Güvenlik Denetmeni unvanını taşımamakla birlikte, dernek
çalışmalarına katkıları olan kişiler de fahri üyeliğe kabul edilebilir. Fahri üyelik, Genel Merkez Yönetim Kurulunun üçte iki (2/3 si) yeter sayısı ile toplanıp salt çoğunlukla aldığı karar üzerine belirlenir. Şubeler fahri üye kabul edemez, ancak bu doğrultudaki başvuru ve önerileri Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletirler. Fahri üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur. Ancak, bu üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, Genel Kurula katılabilirler.

(8) Dernek üyesi bulunan Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının, bu görevlerinden çıkarılma dışında ayrılmaları durumunda dernek üyelikleri istekleri halinde asli üyelikten fahri üyeliğe geçer veya üyeliğine son verilir. Ancak, Sosyal Güvenlik Denetmeni veya Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı, görevinden ayrıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde
dernek asil üyeliğinin devam etmesi yönünde üyesi bulunduğu şube ve/veya genel merkez yönetim kuruluna başvuruda bulunursa, ilgili yönetim kurulunun olumlu görüşü ile dernek asil üyeliği devam eder.

(9) Hiç kimse üye olmaya, üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

(10) Üyelikten çıkanlar tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler. Ancak aidatlarını ödememe nedeni ile üyelikten çıkarılanların çıkarma tarihinden itibaren bir yıl, diğer nedenlerle üyelikten çıkarılanların iki yıl, üyelik başvurusu reddedilenlerin ise ret tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yeniden üyelik başvuruları kabul edilmez.

Üyelikten Çıkma ve Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi

Madde 7-(1) Üyeler istedikleri zaman dernek üyeliğinden çıkabilirler. Üyelikten ayrılmak isteyenler, bu taleplerini yazılı olarak merkezde Genel Merkez Yönetim Kuruluna, şubelerde Şube Yönetim Kuruluna
bildirirler ve bildirimin derneğe ulaştığı tarih itibariyle üyelikten ayrılmış sayılırlar.

(2) Üyenin ölümü halinde üyeliği ölüm tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer.

(3) Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri taşımadıkları tespit edilenlerin üyeliği başlangıç tarihi itibariyle, bu nitelikleri kaybedenlerin dernek üyeliği ise kaybetme tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer ve bu durum Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

(4) Dernekten çıkan üye, üyelikte bulunduğu sürenin üyelik aidatını vermek zorundadır.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 8-(1) Vefat edenler, dernek aidatlarını 6 ay üst üste ödemeyenler ve yazılı uyarıya rağmen 60 gün içinde ödeme yapmayanlar, derneklere üye olma hakkını kaybedenler veya derneğin amaç ve çalışmalarına,
dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler, Sosyal Güvenlik Denetmenliği mesleğine yakışmayan durum, tutum ve davranışlarda bulunanlar, mesleğin ve derneğin onur ve saygınlığını zedeleyenler, dernek organlarında görev aldıkları halde bu göreve ilgisiz kalanlar veya dernek yetkili organları tarafından verilen görevleri özürsüz olarak yapmayanlar ve görev almaktan kaçınanlar ile alınan kararlara aykırı davrananlar, üyelik koşullarını taşımadıkları veya kaybettikleri anlaşılanlar Yönetim Kurulu üye tamsayısının 2/3’ünün kararı ile üyelikten çıkarılır.

(2) Dernek üyeliğinden çıkarma kararı, şubelerin bulunduğu yerde Şube Yönetim Kurulu kararı ile, şube bulunmayan yerlerde ise Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu
kararı ile olur. Üye, şube üyesi ise ilgili şube başkanı veya şube yönetim kurulu üye sayısının üçte birinin; genel merkez üyesi ise dernek genel başkanı veya yönetim kurulu üye tam sayısının üçte birinin veya en az yedi dernek üyesinin yazılı isteği üzerine yönetim kuruluna sevk yapılabilir. Yönetim Kurulu, sevk edilen üye hakkındaki kararını bir ay içerisinde verir.

(3) Üyelikten çıkarma kararı ilgili kişiye yazı ile tebliğ edilir ve karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Üyelikten çıkarılanlar, üye kayıt defterinden derhal
silinir.

(4) Vefat ve aidat ödenmemesi nedeniyle üyelikten çıkarılma kararı hariç, diğer nedenlerden dolayı üyelikten çıkarılan üye, kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yönetim kuruluna itiraz edebilir. Yapılan itiraz üzerine yönetim kurulu, üyenin çalıştığı yerde görev yapan en kıdemli üç üyeden oluşacak bir İtiraz Komisyonu kurar. Üyenin çalıştığı yerde yeterli sayıda dernek üyesi bulunmaması durumunda, üyenin çalıştığı yere en yakın şube veya genel merkezin bulunduğu yerde çalışan en kıdemli üyeler disiplin komisyonu olarak belirlenir. Yönetim kurulu üyenin durumunu bu komisyona havale eder. İtiraz Komisyonu, üç ay içerisinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapar ve sonucunu bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu, İtiraz Komisyonundan gelen raporu da dikkate alarak üyenin durumunu görüşür. Yapacağı gizli oylama sonucunda üçte iki çoğunlukla çıkarma kararı alınır ise bu karar üyeye yazı ile bildirilir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı yeniden itirazda bulunup, durumunun Genel Kurulda görüşülmesini isteyebilir. Yönetim Kurulu kendisine yapılan ve Genel Kurulda görüşülmesi istenilen çıkarma kararlarını
ilk Genel Kurul gündemine alır ve çıkarma kararı Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır. Üyelikten çıkarma kararına itiraz edilmesi, itirazın Genel kurulda görüşülüp karara bağlanıncaya kadar üyelik hak ve sorumluluklarının devamını sağlar. Genel kurulda üyelikten çıkarma kararı verilir ise, genel hükümler saklı kalmak kaydıyla karar kesinleşir ve üyenin kaydı Genel Kurul tarihinden itibaren silinir. Genel Kurula bir ay kala üyelikten çıkarma kararı verilemez. Bu konudaki işlemler Genel Kurul sonrasına ertelenir. Üyelikten
çıkarılan kişi üye olduğu döneme ilişkin üyelik aidatlarını ödemekle yükümlüdür. Aksi durumda yasal yollara başvurulabilir.

(5) Aidatlarını ödememe nedeni dışında üyelikten çıkarılanlar iki yıl süreyle yeniden üye olamazlar. Aidatlarını ödememe nedeni ile üyelikten çıkarılanlar ise, ancak bir yıl sonra ve geçmişteki üyeliği sırasında ödemediği aidatları son aidat miktarı üzerinden ödemek koşulu ile yeniden derneğe üye olabilirler.

Üyelerin Hakları

Madde 9- (1) Dernek üyeleri, eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında aile, cinsiyet, dil, din ırk, mesleki sınıf ve derece, mezhep, renk, sınıf ve zümre gibi herhangi bir fark gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

(2) Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma, organlarında görev alma hakkı vardır. Ancak derneğe 12aylık aidat borcu bulunan üyeler, üyelik haklarını kullanamazlar.

(3) Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. vekâleten oy kullanılamaz. Hiçbir üye, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

(4) Dernekten çıkan, çıkarılan veya üyeliği kendiliğinden sona erenler, Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

(5) Fahri üyeler, genel kurullarda toplantı ve görüşmelere katılabilirler, ancak oy kullanamazlar, yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, bu organlar
dışında oluşturulacak çalışma ve danışma organ ve komisyonlarında görev alabilirler.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 10-(1) Her üye, aylık üyelik aidatını ilgili olduğu ay içinde ödemekle yükümlüdür. Üye isterse, içinde bulunulan yılın son ayına kadar olan üyelik aidatını bir seferde de ödeyebilir Fahri üyeler ise istekleri halinde aylık üyelik aidatını ödeyebilirler.

(2) Üyeler, Sosyal Güvenlik Denetmenliğinin ve dernek üyeliğinin vakarına, derneğin amaçları ve tüzük hükümlerine uygun hareketlerde bulunmak, dernek organları tarafından alınan kararlara uymak, dernek organları tarafından verilen görevleri yapmak, meslek ahlakını ve disiplinini her koşulda korumak ve bu değerlerden ayrılmamak, mesleki yararları ön planda tutmak, mesleğe ve çalışanlarına zarar vermemekle yükümlüdür.

III. BÖLÜM

YÖNETSEL HÜKÜMLER

Derneğin Organları

Madde 11-(1) Derneğin zorunlu organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Genel Merkez Yönetim Kurulu

c) Genel Merkez Denetim Kurulu

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelikleri ile denetim kurulu asıl ve yedek üyelikleri bağdaşmayan görevlerdir. Bu organlarda görev alanların sonradan meslekten
ayrılmaları halinde, organ üyelikleri kendiliğinden sona erer.

(3) Gerek görüldüğünde, genel kurul tarafından zorunlu olmayan organların kurulmasına karar verilebilir. Bu organların yetki, görev, oluşum ve üye sayısı genel kurul
tarafından belirlenir. Zorunlu olmayan organlara, zorunlu organların görev ve yetkileri devredilemez ve bu organlardaki görevler ile zorunlu organlardaki görevler birbiriyle bağdaşmaz, ancak zorunlu olmayan birden fazla organda görev alınabilir. Zorunlu olmayan organlarda unvanlı görevler hariç, fahri üyeler de görev alabilir.

Genel Kurul

Madde 12-Genel kurul, derneğin en yüksek karar organıdır ve genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 13-Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

(1) Dernek organlarının asil ve yedek üyelerini seçmek,

(2) Toplantıya katılanların üçte ikisinin(2/3 ünün) oyları ile Dernek Tüzüğünde yapılması öngörülen değişiklikleri görüşüp karara bağlamak,

(3) Yönetim ve denetim kurulları tarafından sunulan raporlar ile iki yıllık kesin hesabı görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek veya sorumluluklarının aranması için
karar vermek,

(4) Yönetim kurulunca hazırlanan iki yıllık tahmini bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

(5) Organları denetlemek ve gerekli hallerde görevden almak,

(6) Gerekli taşınmaz malları satın almak, kiralamak, irtifak ve intifa hakkı tesis etmek veya mevcut taşınmaz malları satmak, kiralamak, ipotek hakkı tesis etmek konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

(7) Amaçları doğrultusunda bir federasyona katılmak veya federasyondan ayrılmak,

(8) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılmak yahut üyelikten ayrılmak,

(9) Toplantıya katılanların en az üçte ikisinin (2/3 ünün) oyları ile Derneğin feshine, tasfiyesine, tasfiye esaslarının saptanmasına karar vermek,

(10) Derneğin yurtiçinde ve/veya yurt dışında şube açılmasına veya açılan şubenin kapatılmasına karar vermek,

(11) Dernek üyelerine verilen cezalara yapılan itirazlar hakkında onaylama veya kaldırma kararı vermek,

(12) Mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurulca karar verilmesi öngörülen başkaca işler hakkında karar vermek,

(13) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

(14) Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamaktır.

Genel Kurul Toplantısı ve Çağrı Yöntemi

Madde 14-(1) Genel Kurul, İKİ YILDA BİR EYLÜL AYI İÇİNDE dernek genel merkezinin bulunduğu yerde veya Genel Merkez Yönetim Kurulunun uygun göreceği bir başka yerde üyelerinin katılımı ile toplanır.

(2) Genel Merkez Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az
onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya sms, elektronik posta veya yazı ile bildirilmek suretiyle Genel Merkez Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, toplantı tarihinde çoğunluk
sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. Ancak ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

(3) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için
yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

(4) İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

(5) Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

(6) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içerisinde olağanüstü toplanır.

(7) Genel Merkez Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulu bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılmazsa, Genel Merkez Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

(8) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve toplantıya neden olan konu görüşülüp karara bağlanır./span>

(9) Merkez ve şube olağan/olağanüstü genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları genel merkezin bulunduğu ilin dışındaki illerde dernek yönetim kurulu kararı ile elektronik ortamlarda yapılabilir.

 Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı, Çalışma Usul ve Esasları

Madde 15-(1) Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile, tüzük değişikliği ve derneğin feshi söz konusu ise en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek genel merkez yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi, toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

(3) Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ve konuklar toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

(4) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

(5) Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda da yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

(6) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere zorunlu organlarda yer almayan üyeler arasından, bir başkan ve bir başkan vekili ile bir yazman el kaldırmak suretiyle yapılan oylama ile seçilerek üç kişilik divan kurulu oluşturulur.

(7) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan kuruluna kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur.

(8) Dernek organlarına yapılan seçimler, gizli oy açık tasnif ilkelerine göre sonuçlandırılır. Diğer konularda ise açık oylama yapılır. Oylarda eşitlik durumunda kura ile isim belirleme yoluna gidilir.

(9) Seçimlerde blok liste sistemi uygulanır.

(10) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

(11) Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak gündeme geçilmeden önce toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların da gündeme alınması zorunludur.

(12) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

(13) Genel kurulda her üyenin her oylamada bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, gerekli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

(14) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan kurulu tarafından imzalanır.

(15) Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim
kuruluna yedi gün içinde devir ve teslim etmekten sorumludur.

(16) Mahkemece kayyım atanması veya 4721 sayılı Medeni Yasa’nın 75’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması durumunda, bu maddede yönetim kuruluna
verilen görevler, bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu

Madde 16- (1) Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini yasalara ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

(2) Yönetim kurulu, başkan tarafından temsil edilir.

Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Çalışma ilkeleri

Madde 17-(1) Yönetim kurulu, 9(dokuz) asıl ve 9(dokuz) yedek üye olarak merkez genel kurulunca gizli veya açık oyla seçilen üyelerden oluşur.

(2) Yönetim kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul dönemi olan iki yıldır.

(3) Yönetim Kurulu asıl üyeleri, seçimden sonraki ilk toplantıda, kendi içlerinden bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman, bir Basın,
Kültür ve Yayın İşleri Sekreteri ve bir Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterini seçerler.

(4) Başkan yardımcılarının sayısı ve aralarındaki işbölümü ile genel sekreter ve saymanın görevleri, yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(5) Başkanlık, başkan yardımcılıkları, genel sekreterlik veya saymanlığın, herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, yönetim kurulu toplanarak boşalan görev için aynı yöntemle seçim yapar.

(6) Yönetim kurulu ayda en az bir kez, dernek yerleşim yerinde veya yönetim kurulu kararı ile ya da başkanın göstereceği yerde önceden belirlenen gün ve saatte, aksi
öngörülmedikçe salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(7) Yönetim Kurulu, başkan veya yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin (1/3) yazılı isteği ile başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

(8) Yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, mevcut asıl ve göreve çağırılan yedek üyelerin katılımıyla yapılacak toplantıda, boşalan asıl üyelikler yerine yedek üyeler arasından gizli oy yöntemiyle seçim yapılır. Oylamada eşitlik olursa, eşitlik bozulana kadar seçime devam edilir.

(9)Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, dernek üyelerinden birinin istemi üzerine, sulh yargıcı, üç üyeyi bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 18-Yönetim kurulu görev ve yetkileri şunlardır:

(1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

(2) Tüzükte belirtilen ve ayrıca açıkça genel kurulun görevine girmeyen konularda kararlar
almak.

(3) Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

(4) Fahri üyeliğe kabul edilecekler hakkında karar vermek.

(5) Genel kurul tarafından oluşturulan zorunlu olmayan organlar veya yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, gerek görülmesi halinde genel kurula sunmak.

(6) Tüzük değişikliği tasarıları, kesin hesap ve bilânço tasarıları, genel kurul kararı ile yürürlüğe girecek önerilere ilişkin diğer hazırlıkları yapmak.

(7) Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçe taslağını hazırlayarak kurula sunmak, bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.

(8) Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve genel yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek ve denetim kuruluna sunmak.

(9) Yıllık ve dönemsel çalışma programı ile bütçeyi genel kurula sunmak.

(10) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak ve üyelere
duyurmak.

(11) Genel kurulda alınan kararları üyelere duyurmak ve uygulamak.

(12) Önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek.

(13) genel kurul kararı ile şube açılmasına karar verilmesi halinde şube kurucularına yetki vermek, etkinliklerini kontrol etmek, Şube Genel Kurulunca kabul edilmiş bütçe ve diğer kararları onaylamak.

(14) Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu Ana Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve
eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezalı işlemleri yapmak.

(15) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanların atamasını yapmak ve gerektiğinde işlerine son vermek.

(16) Derneğin bütün defter ve kayıtlarını tutmak.

(17) Yazılı, görsel, işitsel ve elektronik iletişim araçları yoluyla yayın yapılmasına, çalışmaların ve görüşlerin duyurulmasına karar vermek.

(18) Derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmaları bulunanlara ödül vermek.

(19) Üye aidatlarını toplanmasını sağlamak.

(20) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

(21) Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunmak ve bunlarla işbirliği yapmak için Genel Kurula rapor sunmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

(22) Derneğin amaç ve çalışma konularında gerekli çalışma ve araştırmalar yapmak üzere kurul, heyet, komisyon, alt komisyon veya benzeri adlarla çalışma grupları kurmak.

(23) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya hisse senedi almak, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

(24) Mevzuatın ve tüzüğün, kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

(25) Yönetim kurulu, başkanı veya üyelerinden birisini görevlendirmek suretiyle, Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin ve mesleğinin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini
korumak amacıyla idari birimlere gerekli başvuruları yapabilir, adli ve idari yargı mercileri önünde dava açabilir.

(26) Basın yayın organlarına ve kamuoyuna açıklamalar, başkan veya yetkilendireceği yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılır.

(27)Yönetim kurulu, iş ve işlemleri nedeniyle genel kurula karşı sorumludur.

İç Yönetmelik

Madde 19-Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları genel yönetim kurulunca hazırlanacak ve merkez genel kurulunca onaylanacak bir iç yönetmelikle düzenlenir.

Denetim Kurulu Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve İç Denetim Esasları

Madde 20-(1) Denetim kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur ve genel kurulca seçilir

(2) Denetim kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul dönemidir.

(3) Denetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer.

(4) Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda, denetim kurulu aynı yöntemle yeni bir başkan seçer.

(5) Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

(6) Denetim kurulu yılda bir defa başkanının çağrısı üzerine toplanır, mevzuat ve Tüzük gereğince denetimlerini yapar ve denetim sonucunu rapora bağlar. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

(7) Dernekte iç denetim esası geçerlidir.

(8) Dernekte, genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, yönetim kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu durum, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 21-Denetim kurulu;

(1) Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, /span>

(2) Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını,
Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve yöntemlere göre ve bir yılı geçmeyen
aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

(3) Derneğin iç denetimi, denetim kurulu tarafından yerine getirilir.

(4) Denetim kurulu, yönetim kurulu başkanı davet ettiği takdirde, kesin hesap ve bilançonun, bütçe tasarısının ve raporların görüşüleceği toplantılara da katılmakla görevlidir.

(5) Denetim kurulu hesaplarda bir yolsuzluk saptadığında, yönetim kurulundan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını yazılı olarak talep eder.

(6) Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, denetim amaçlarına yönelik olarak denetim kurulunun her türlü isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

IV. BÖLÜM

DERNEĞİN ŞUBELERİ

Şubelerin Kuruluşu

Madde 22-

(1) Genel Kurulunun kararı ile il merkezlerinde dernek şubeleri açılabilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu şube kuruluşu için şubenin bulunduğu ilde görevli dernek üyelerinden üçünü görevlendirir ve şubeler Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olarak çalışmalarını düzenler.

(2) Dernek Şubesinin kurulması, Genel Yönetim Kurulu’nun en az üç (3) üye ye yetki vermesi ve bu kişilerin Dernek Şubesinin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuruda bulunması ile gerçekleşir. Dernekler yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülki idare amirliğine verir.

(3) Kurucular kurulu ilk Genel Kurul Toplantı tarihine kadar yönetim kurulu görevini de yapar. İlk Genel Kurul şubenin kuruluşundan itibaren en geç altı ay içinde yapılır.

(4) Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulları ile de görüşerek Şubelere bağlı illeri tespit eder.

(5) Şube açılan il ile şubeye bağlı illerde bulunan dernek üyeleri şube üyesi olurlar.

(6) Şube bulunmayan bölge ve/veya illerde Genel Merkez Yönetim Kurulunca, üye Sosyal Güvenlik Denetmenlerinden dernek temsilcileri görevlendirilebilir.

(7) Dernek temsilcileri bulundukları bölge ve/veya ilde dernek üyeleri ile dernek genel merkez ve şube yönetim kurulu arasında iletişimi sağlar ve derneği temsil eder.

Şubenin Organları

Madde 23-(1) Şubenin zorunlu organları şunlardır:

(a) Şube Genel Kurulu

(b) Şube Yönetim Kurulu

(c) Şube Denetim Kurulu

(2) Gerek görüldüğünde, Şube Genel Kurulu tarafından Tüzüğün 11.maddesindeki esaslar çerçevesinde şubenin bulunduğu ilin özelliğine göre zorunlu olmayan organlar kurulabilir.

Şube Genel Kurulu

Madde 24-(1) Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu, iki yılda bir genel merkez olağan genel kurulunun yapılacağı yıl içerisindeki haziran ayı içinde dernek şube merkezinin bulunduğu yerde üyelerinin katılımı ile toplanır ve
çalışmalarına başlar.

(2) Yeni kurulan Şube, İlk Genel Kurul toplantısını yaptıktan sonraki olağan genel kurul toplantısını Genel Merkez Genel Kurulunun olağan toplantı yılında ve Haziran ayında yapar.

(3) Toplantıya çağrı ve kararların alınması bu tüzük ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(4) Toplantıda Genel Merkezden en az bir gözlemci bulunur.

Şube Genel Kurul Toplantısı ve Çağrı Yöntemi

Madde 25-Dernek Genel Kurulu ve çağrı usulü ile ilgili hükümler mevzuatın ön gördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şube Genel Kurulu Toplantı İlkeleri

Madde 26- (1) Şube Genel Kurulu, görev konularıyla ilgili olarak Tüzüğün 14.maddesinde belirlenen ilkeler çerçevesinde toplanır.

(2) Tüzüğün 14.maddesinde, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılması gereken iş ve işlemler şube genel kurulunda şube yönetim kurulu tarafından yapılır.

 Şube Olağanüstü Genel Kurulu

Madde 26-(1) Şube Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesi mümkün olamayacak yada bir an önce görüşülmesinde yarar sağlanacak kadar önemli ve zorunlu olan konularda, Tüzüğün 15.maddesinde belirtilen esaslara göre şube genel kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

(2) Tüzüğün 15.maddesinde Dernek Genel Merkez Yönetim Kuruluna verilen görev ve yetkiler, şube genel kurulu için Şube Yönetim Kuruluna verilmiş sayılır.

Şube Genel Kurulunun Görevleri

Madde 27-Dernek Şubesinin görev ve yetkileri şunlardır:

(1) Şube organlarının asil ve yedek üyelerini gizli veya açık oy ile seçmek.

(2) Dernek Şubesi Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşerek, ibra hususunda karara varmak.

(3) Şubelerin diğer organlarının raporlarını görüşmek, şube bütçesi ve hesaplarını görüşmek, aynen veya değiştirerek onaylamak.

(4) Dernek tüzüğünde gerekli görülen değişiklik tekliflerini hazırlamak, diğer hususlarda Genel Merkez Genel Kuruluna ve Genel Yönetim Kuruluna gerekli görülen
hususlarda önerilerde bulunmak.

(5) Mevzuat ve tüzükte şube genel kurulunca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Şube Yönetim Kurulu Oluşumu ve Çalışma İlkeleri

Madde 28-(1) Dernek Şubesi Yönetim Kurulları, Şube Genel Kurulu tarafından seçilen yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul dönemidir.

(2) Şube Yönetim Kurulu asıl üyeleri, seçimden sonraki ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan, yeteri kadar Şube Başkan Yardımcısı, bir Şube Genel Sekreteri ve bir
Şube Saymanı seçerler. Şube Başkan yardımcılarının sayısı ve aralarındaki işbölümü ile şube genel sekreteri ve şube saymanının görevleri, şube yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Şube yönetim kurulunda Başkanlık, başkan yardımcılıkları, genel sekreterlik veya saymanlığın, herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, şube yönetim kurulu toplanarak boşalan görev için aynı yöntemle seçim yapar.

(4) Şube Yönetim Kurulu ayda en az bir kez, şube yerleşim yerinde veya şube yönetim kurulu kararı ile ya da başkanın göstereceği yerde önceden belirlenen gün ve saatte kendiliğinden toplanır, aksi öngörülmedikçe, salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(5) Şube yönetim kurulu, Şube Başkanı veya şube yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin (1/3) yazılı talebi ile şube başkanı tarafından olağanüstü toplanır.

(6) Şube Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, mevcut asıl ve göreve çağırılan yedek üyelerin katılımıyla yapılacak toplantıda, boşalan asıl
üyelikler yerine yedek üyeler arasından gizli oy yöntemiyle seçim yapılır. Oylamada eşitlik olursa, eşitlik bozulana kadar seçime devam edilir.

(7) Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; şube genel kurulu, kalan şube yönetim kurulu üyeleri veya şube denetim kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, dernek şube üyelerinden birinin istemi üzerine, sulh yargıcı, üç üyeyi şube genel kurulunu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

(8) Şube Yönetim Kurulları görevlerinin yerine getirilmesinde Şube Genel Kurulları ile Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Şube Yönetim Kurulu

Madde 29-Şube yönetim kurulu, dernek şubesinin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini yasalara ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Şube yönetim kurulu, şube başkanı tarafından temsil edilir.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 30-Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

(1) Genel Merkez Yönetim Kurulunca kendisine verilmiş, dernek amacının gerçekleşmesi için gerekli olan işleri yapmak. Şubeyi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

(2) Tüzükte belirtilen ve ayrıca açıkça şube genel kurulu ve dernek genel merkezinin görevine girmeyen konularda kararlar almak.

(3) Şube Genel Kurulunca kabul edilmiş ve Genel Yönetim Kurulunca onaylanmış kararları üyelere duyurmak ve bu kararları uygulamak.

(4) Şube genel kurulu tarafından oluşturulan zorunlu olmayan organlar veya şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, gerek görmesi durumunda şube genel kuruluna sunmak.

(5) Şube kesin hesap ve bilânço tasarılarının, şube genel kurul kararı ile yürürlüğe girecek önerilerinin hazırlığını yapmak.

(6) Şube gelirlerini toplamak, giderleri usulüne uygun olarak yapmak.

(7) Şubeye gelir sağlayacak etkinliklerde bulunmak.

(8) Şubenin yıllık ve dönemsel çalışma programı ile bütçe taslağını oluşturarak genel kurula sunmak.

(9) Şubenin bütün defter ve kayıtlarını tutmak.

(10) Yeni Yönetim Kurulu olarak, 15 gün içerisinde hazırlayacakları yeni döneme ait etkinlik programını onaylanmak üzere Genel Merkez Yönetim Kuruluna göndermek.

(11) Yapılan işler, gelir ve giderler hakkında altı (6) ayda bir Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

(12) Dernek Şubesine kayıt olmuş üyelerin kimlik bilgilerini bir liste halinde düzenli olarak Genel Yönetim Kuruluna göndermek.

(13) Şube gelirlerinin % 50 sini her üç ayda bir Genel Yönetim Kurulu hesabına yatırmak.

(14) Şube başkanının önerisi üzerine üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu Ana Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul Kararlarına
aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezalı işlemleri yapmak.

(15) Şube Genel Kurul Toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptar ve üyelere duyurmak.

(16) Şubenin işlerini yürütecek personel ve danışmanların atamasını yapmak ve gerektiğinde işlerine son vermek.

(17) Geçen çalışma dönemi sorumlusundan Şube Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği şube mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi şube yönetim kuruluna teslim etmek.

(18) Derneğin amacına uygun olarak dernek faaliyetlerinin yürütülmesinde Genel merkez yönetim kuruluna görüş sunmak ve genel merkez ile birlikte veya şube olarak faaliyette bulunmak.

(19) Şube ile dernek genel merkezi arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak üzere ilişki ve haberleşmeyi sürdürmek.

(20) Mevzuatın ve tüzüğün, kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

(21) Şube Yönetim Kurulu görevlerini yasalara, dernek tüzüğüne ve genel merkez yönetim kurulunun aldığı kararlara uygun olarak yerine getirir.

(22) Basın yayın organlarına ve kamuoyuna açıklamalar, şube başkanı veya yetkilendireceği şube yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılır.

(23) Şube yönetim kurulu kararlarının bir örneği bir ay içinde, dernek genel merkezine gönderilir.

(24) Şube Yıllık çalışma raporunun beş adedi, Şube Genel Kurul toplantısından 7 (yedi) gün, Dernek Genel Kurulundan 15 (on beş) gün önce Genel Merkeze gönderilir.

(25) Şube Yönetim Kurulu, iş ve işlemleri nedeniyle şube genel kuruluna ve Genel Merkez Yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Şube Denetim Kurulu Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve İç Denetim Esası

Madde 31-(1) Dernek Şubesi Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen üç (3) asil ve üç.(3) yedek üyeden oluşur.

(2) Şube denetim kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul dönemidir.

(3) Şube denetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer.

(4) Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda, denetim kurulu aynı yöntemle yeni bir başkan seçer.

(5) Şube denetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler boşalan asıl üyeliklerin yerini alır.

(6) Şube Denetim Kurulu yılda bir defa başkanının çağrısı üzerine toplanır, mevzuat ve tüzük gereğince denetimlerini yapar ve denetim sonucunu rapora bağlar. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

(7) Şube Yönetim Kurulunun etkinliklerini denetler ve denetim sonuçlarını Genel Yönetim Kuruluna bir rapor halinde bildirir.

(8) Şubelerde de iç denetim esası geçerlidir.

(9) Şubelerde, şube genel kurulu, şube yönetim kurulu veya şube denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, şube yönetim kurulu tarafından bağımsız denetim
kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu durum şube denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Şube Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 32-Şube Denetim Kurulu;

(1) Dernek şubesinin, derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,

(2) Şube Defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını,
dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve yöntemlere göre ve yılda bir defa denetler ve denetim sonuçlarını bir raporla şube yönetim kuruluna ve toplandığında şube genel kurulana sunar. Raporun düzenlenmesinde, Genel Denetim
Kurulu raporlarına ait hükümler, Şube Denetim raporları için de geçerlidir. Dernek Şubesi etkinliklerini denetlemekle Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kurulu yetkili olup, bunlar istedikleri zaman denetim yapabilirler.

(3) Dernek şubesinin iç denetimi, şube denetim kurulu tarafından yerine getirilir.

(4) Şube denetim kurulu, şube yönetim kurulu başkanı davet ettiği takdirde, kesin hesap ve bilançonun, bütçe tasarısının ve raporların görüşüleceği toplantılara da
katılmakla görevlidir.

(5) Şube denetim kurulu, hesaplarda bir yolsuzluk saptadığında, şube yönetim kurulundan, şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmasını yazılı olarak talep eder.

(6) Şube denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek şube yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, denetim amaçlarına yönelik olarak şube denetim kurulunun her türlü isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

Şubelerin Feshi ve Mal Varlıklarının Tasfiye Şekli

Madde 33-(1) Şube Genel Kurul Kararıyla Fesih:

(a) Şube Genel Kurulu her zaman şubenin feshine karar verebilir.

(b) Şube Genel Kurulunun şubenin feshine karar verebilmesi için Şube bulunan ile bağlı asil üyelerin (Şubeye bağlı iller varsa buradaki üyeler dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

(c) İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak üzere fesih konusu görüşülebilir.

(d) Fesih konusu kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

(2) Dernek Genel Kurul Kararıyla Fesih:

(a) Dernek Genel Kurulu her zaman dernek şubesinin feshine karar verebilir.

(b) Dernek Genel Kurulunun, şubenin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

(c) İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak üzere fesih konusu görüşülebilir.

(d) Fesih konusu kararının, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

(3) Şubenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, tüm mal varlığı Dernek Genel Merkezinin tasarrufuna geçer.

Dernek Genel Merkez ile Şube Yönetim ve Denetim Kurulları için Ortak Hükümler

Madde 34-(1) Dernek genel merkez ile şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri tüzük hükümleri gereğince yapılan toplantılara katılmak zorundadırlar.

(2) Dernek genel merkez ile şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya yada özürlü olsa dahi bir yıl içinde düzenlenen toplantıların
yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

(3) Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine tüzük hükümlerine göre yedek üyelerden birisi 7 gün içinde asil üyeliğe seçilir.

Şubelerin, Dernek Genel Merkez Kurulunda Temsili

Madde 35-(1) Şube Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel Merkez Kurulunda en üst düzeyde temsil edilirler ve istekleri halinde faaliyetlerini, düşünce ve önerilerini Genel Kurula bildirebilirler.

(2) Şubelere bağlı üyeler Genel Merkez Kurulunda üyelere ait tüm haklara sahiptirler. Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

V. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelirleri

Madde 36- Derneğin gelir kaynakları;

(1) Üyelik Aidatları,

(a) Dernek, Giriş Aidatı adı altında bir kereye mahsus olmak üzere aidat alabilir.

(b) Dernek, Üyelerinden Aylık Üyelik aidatı adı altında sürekli olarak aidat alır.

(c) Şube üyeleri, aidatlarını şubeye öderler.

(d) Onursal üyeler isterlerse aylık üyelik aidatı ödeyebilirler.

(2) Dernek amacına yönelik faaliyetler sonucu elde edilen gelirler,

(3) Dernek malvarlığından elde edilen gelirler,

(4) Dernekçe yapılan yayınlar, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

(5) Dernekçe kurulacak sandık ve lokallerden sağlanacak gelirler,

(6) Bağış ve yardımlar,

(7) Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

(8) Yayınlar, üyelere verilecek hediyelik eşyalardan (kimlik kartı, rozet ve anahtarlık gibi) elde edilecek gelirler,

(9) Banka faizleri, yatırım ve fon gelirleri,

(10) Diğer gelirler.

Gelirlerin Toplanmasında Yöntem

Madde 37- (1) Gelirler alındı belgesi ile toplanır.

(2) Gelirlerin bankalar aracılığı ile toplanması durumunda banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

(3) Gelirlerin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

(4) Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür ve düzenlenir.

(5) Gelirleri toplayacak kişiler, yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

(6) Kasada, dernek yönetim kurulunun ihtiyaçları nispetinde yönetim kurulunca belirlenecek miktarı geçmeyecek nakit bulundurulur.

(7) Paraların, yönetim kurulunca açılacak banka veya bankalardaki hesaplara yatırılması zorunludur.

(8) Yardım ve bağışların kabulü, yönetim kurulu kararına bağlıdır. Yönetim kurulu, karar alırken, yardım veya bağış yapanın sıfat ve konumunu, yapılan yardım veya
bağışın derneğin amaç ve ilkeleriyle bağdaşıp bağdaşmadığını titizlikle inceler.

(9) Dernek gelirleri, giderleri ve bu konuda izleyeceği yöntemde, Dernekler Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

(10) Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

(11) Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel Yasalarda belirtilen süreler saklı kalmak
üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Üyelik Aidatları

Madde 38-(1)Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş aidatı 25,00 TL’dir. Bu miktar, her yılın ekonomik koşulları ve dernek ihtiyaçları göz önünde tutularak genel kurulca değiştirilebilir.

(2) Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat 300,00 TL’dir. Aidatlar aylık olarak veya defaten ödenebilir. Aidat miktarı her yılın ekonomik koşulları ve dernek ihtiyaçları göz önünde tutularak merkez genel kurulunca değiştirilebilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 39- (1) Genel Kurul tarafından karar alınarak dernek amaçlarını gerçekleştirmek için özel kurum veya kuruluşlara ve bankalara borçlanabilir.

(2) Borçlanma işlemi çek, senet veya yapılacak olan sözleşme ile gerçekleştirilir.

Kabul Edilemeyecek Yardımlar

Madde 40-(1) Dernek, yardım kabul edilmesi kanunen yasaklanmış kişi ve/veya kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez.

(2) Dernek yardım kabul etmesi yasaklanmış kişi ve/veya kuruluşlara her hangi bir yardımda bulunamaz.

Taşınmaz Mal Edinme

Madde 41- (1) Dernek genel merkez yönetim kurulu, dernek genel kurulundan almış olduğu yetkiyle taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir.

(2) Dernek genel merkezi tarafından satın alınan, bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde merkezin bulunduğu mülki idare amirliğine bildirilmek zorundadır.

Derneğin Giderleri ve Harcama Yöntemi

Madde 42- (1) Dernek amaç ve faaliyetleri için mevzuatın ve Tüzük hükümlerinin yasaklamadığı her türlü gideri yapabilir.

(2) Derneğin, her yıl sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerindeki bütün giderleri için yönetim kurulunun kararı gerekir. Ancak, ivedi durumlarda başkan, genel yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk genel yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.

(3) Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bankalardan çekilecek paralarla ilgili olarak düzenlenen belgeler, Dernek Başkanı-Sayman veya Genel Sekreter – Sayman tarafından birlikte imzalanır.

(4) Dernek giderleri, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

(5) Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenlenir.

(6) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır.

(7) Gider belgeleri, dernek tarafından bastırılır.

(8) Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Merkez ve Şubeler ile Şubeler Arası Mali İlişkiler

Madde 43-(1) Şubeler üyelerinden tahsil ettikleri aylık üyelik aidatlarının % 50’sini (yüzde elli) Dernek Genel Merkezine göndermek zorundadır.

(2) Şubeler birbirinden borç alıp veremezler.

(3) Dernek Genel Merkezi, mali sıkıntısı olan şubelere mali kaynak yaratarak faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olacağı gibi şube mali kaynaklarını Genel Merkez ve
diğer bir şube ihtiyacı için de kullanabilir.

Madde 44- Ücret ve Yolluk:

(1) Dernek genel merkez ve şubelerin yönetim ve denetim kurullarında görev yapan üyelere, bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret ödemesi yapılamaz.

(2) Dernek genel merkez ve şube yönetim ve denetim kurul üyeleri ile delegelere, dernekten veya dışarıdan görev verilenlere, görevlerinin zorunlu kıldığı seyahatler için her yıl Bütçe kanunlarında tespit edilen en yüksek Devlet memuru harcırahı tutarında günlük harcırah verilebilir.

(3) Dernek genel merkezinde veya şube merkezlerinde yapılacak genel kurul ve/veya diğer toplantılar için üyelere, ikamet yerleri ile toplantı yeri arasındaki yol giderleri genel merkez ve/veya ilgili şube tarafından ödenebilir.

(4) Ödemeler ilgili genel kurul tarafından belirlenir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 45-Dernek aşağıda yazılı bulunan defterleri tutar:

1. Üye Kayıt Defteri

2. Karar Defteri

3. Alındı Belgesi Kayıt defteri

4. Evrak Kayıt Defteri

5. Demirbaş Eşya Defteri

6.İşletmeDefteri
Bu defterlerin noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

VI. BÖLÜM

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

Dernek Organlarına Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 46-Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde, Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı tarafından genel yönetim ve genel denetim kurulları ile derneğin diğer organlarının seçilen asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin İç Denetim Şekilleri

Madde 47-Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetim kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 48-(1) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

(2) Tüzük değişikliği; genel kurul gündeminde yer almışsa veya genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak
genel kurulda görüşülebilir.

(3) Tüzük değişikliği kararı, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu ile alınır ve tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 49-(1) Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

(2) Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır
bulunması şarttır.

(3) İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisi (2/3) çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde Mahalli en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığının nereye bırakılacağı konusu GENEL KURUL KARARINA bırakılır. Tasfiye ve intikali Mahallin en büyük Mülki Amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

Yönetmelikler

Madde 50-Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü hükümleri için veya gerekli gördüğü diğer hallerde yönetmelik hazırlayabilir.

Tüzükte Bulunmayan Hükümler

Madde 51-Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuat ile diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1-İş bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Derneği’ne ait tüm hak ve yükümlülükler Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği tarafından kullanılıp yerine
getirilecek ve dernek çalışmalarında kullanılan mevcut tüm demirbaşlar Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği tasarrufu altına girecektir.

Geçici Madde 2- Yürütme

Bu Tüzük hükümlerini Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

Geçici Madde 3-İş bu tüzük 12.11.2011 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 5253 sayılı dernekler kanununa göre hazırlanmış olup altı birlikte imza altına alınmıştır.